Shin Shin, Equality
Exhibition, 2012
Shin Shin, Equality
Exhibition, 2012