Shibatasakoto & Tenniscoats + Makoto Oshiro Korea Tour 2015
Poster, 2015
Shibatasakoto & Tenniscoats + Makoto Oshiro Korea Tour 2015
Poster, 2015